گروه دینی و قرآن متوسطه شهرستان اسداباد
این وبلاگ امسال ز استان همدان به شهرستان اسداباد تغییر نام داد

پرسشنامه پيشنهادي دفتر تاليف كتب درسي ( گروه ديني و قرآن دبیرخانه کشوری مشهد)

رديف

سؤال

بلي

خير

1

آيا عنوان درس با محتواي آن هماهنگي دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

2

آيا محتواي درس با اهداف ذكر شده در راهنماي برنامه تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

3

آيا درتنظيم محتواي درس به آموخته‌هاي قبلي دانش آموزان توجه داشته‌است؟ توضيح دهيد.

 

 

4

آيا محتوا و فعاليت‌هاي درس‌ها با قدرت درك و فهم دانش آموزان تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

5

آيا نحوه‌ي ارائه‌ي مطالب حس كنجكاوي دانش آموزان را پيرامون مباحث ديني تحريك مي ‌كند؟ توضيح دهيد.

 

 

6

آيا محتواي درس در تأثير گذاري عاطفي و اخلاقي بر دانش آموزان موفق است ؟ توضيح دهيد.

 

 

7

آيا مطالب بيان شده در اين درس با زندگي روزمره دانش آموزان و مصاديق آن ارتباط دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

8

آيا فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در كتاب با شرايط و امكانات موجود در مدارس تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

9

آيا حجم محتواي درس با زمان پيش‌بيني شده در برنامه تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

10

آيا تصاوير و طرح‌هاي انتخاب شده در تعميق يادگيري و جذابيت محتوا موفق است؟ توضيح دهيد.

 

 

11

آيا تصاوير و طرح‌هاي انتخاب شده متناسب با درك و فهم دانش آموزان است ؟ توضيح دهيد.

 

 

12

آيا تصاوير و طرح‌هاي انتخاب شده با محتواي درس هماهنگي دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

13

آيا صفحه آرايي كتاب مناسب است؟ توضيح دهيد.

 

 

14

آيا محتواي درس با توانايي‌هاي علمي و حرفه‌اي دبيران ديني تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

15

آيا سازماندهي محتواي درس با روش‌هاي ياددهي – يادگيري مندرج در راهنماي معلم تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

16

آيا دوره‌هاي آموزشي معلمان ،توانايي لازم را براي تدريس اين كتاب دردبيران ايجاد كرده است؟‌( ويژه دبيران) توضيح دهيد

 

 

17

آيا ارزش‌يابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر اساس شيوه‌هاي ارائه شده در راهنماي برنامه‌ي درسي در موقعيت واقعي كلاس قابل اجراست ؟  

 

 

18

آيا روش‌هاي پيشنهادي ياددهي – يادگيري در كلاس قابل اجراست ؟ توضيح دهيد.

 

 

19

آيا ميان بخش‌ها براي مطالعه و محتواي درس ارتباط منطقي وجود دارد ؟ توضيح دهيد.

 

 

20

اگر قرار باشد برحجم كتاب افزوده شود به نظر شما چه موضوع يا موضوعاتي و در چه حدي بايد مطرح شود ؟ توضيح دهيد.

 

 

21

آيا در سازماندهي محتواي دروس مختلف ، از الگوهاي هماهنگ  استفاده شده‌است؟ توضيح دهيد.

 

 

22

آيا زبان نگارش محتواي درس با قدرت و فهم دانش آموزان تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

23

آيا بين قسمت‌هاي مختلف يك درس ارتباط منطقي و مفهومي براي رسيدن به اهداف درس وجود دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

24

آيا محتواي درس ، دانش آموزان را به فعاليت در داخل و خارج از كلاس وا مي‌دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

25

آيا فعاليت‌هاي طراحي شده با توانايي دانش آموزان  تناسب دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

26

آيا رنگ آميزي طرح‌ها و تصاوير جذاب هستند؟ توضيح دهيد.

 

 

27

آيا فعاليت‌ها تفكر برانگيز است و قدرت ايجاد فضاي تعامل ميان دبير و دانش آموز را فراهم مي‌نمايد؟ توضيح دهيد.

 

 

28

آيا آيات انتخاب شده ارتباطي منطقي و مفهومي با محتواي درس دارد؟ توضيح دهيد.

 

 

29

آيا حجم آيات با محتواي درس تناسب دارد؟ اگر آياتي متناسب براي درس مي‌دانيد بيان كنيد و توضيح دهيد.

 

 

30

آيا معاني ارائه شده قابل فهم دانش آموزان است ؟ توضيح دهيد.

 

 

31

آيا درس‌هاي كتاب پاسخ‌گوي نيازها و مسائل ديني و مذهبي دانش آموزان مي‌باشد؟ توضيح دهيد.

 

 

32

آيا كتاب حاضر مي‌تواند اهداف برنامه‌ي درسي را در پايه‌ي اول برآورده نمايد؟ توضيح دهيد.

 

 

33

آيا فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده قابل اجرا در كلاس است ؟ توضيح دهيد.

 

 

34

آيا تلفيق كتاب ديني و قرآن جايگاه قرآن كريم را ارتقا بخشيده است ؟ توضيح دهيد.

 

 

35

آيا پيشنهاد جديدي براي فعاليت‌هاي درس داريد بيان فرماييد.

 

 

جواب تفصيلي استانها به پرسش نامه ي پيشنهادي دفتر تاليف كتب درسي
( گروه ديني و قرآن)مربوط به سال اول دین و زندگی

·   سؤال 1

·   تغییر بعضی عناوین دروس¥ بوشهر/

·    «در پیشگاه نور» مبهم است. از لفظ هستی بخش مثلاً بجای آن استفاده می شود¥ کرمان‌‌، کهلیلویه، فارس، اردبیل و یزد/

·    درس ششم عنوان با مطالب متن تناسب ندارد. عنوان «قدم در بیداری» برای درس 12 مناسب نیست چون مطالب قبلی مستلزم بیداری است. عنوان درس 13 سخت است درس 14 عنوان قرآن کتاب زندگی بهتر است¥ یزد/

·   درس 16 «ادب گفتگو و دیدار با محبوب جهان» مناسبتر است و درس 17 «آداب دوستی با دوستان» زنجان تعویض عناوین درس 1 و 2و 5و 12 و نیز عنوان تو را چگونه بیابم ؟ به جای تو را چگونه بخوانم¥ کرمان/

·    عناوین در پیشگاه نور، صفات خدا در کلام خدا، تو را چگونه بخوانم و در حضور دوست مناسب نیست. مرکزی/راز شگفتن گل جزو دروس قرار گیرد. همدان./

·   سؤال 2

·   اهداف پراکنده است. کرمانشاه/ به زندگی بزرگان باید توجه شود. خراسان شمالی/

·    درس پنجم اینگونه نیست. زنجان/

·    کتاب فقط براساس ذهنیت نویسنده و وضعیت فکری دانش آموزان. استان تهران تهیه شده است. لرستان /

·    احکام کم رنگ است قم و اصفهان/درس پنجم بیش از حد توصیفی است. یزد/

·    درس پنجم و ششم خیر. شهرستانهای تهران/

·    درس ششم و هفتم باید جابجا شود. شعر ص 15 مناسبتی با درس ندارد. سیستان و بلوچستان.

·   سؤال 3

·    فهرست کلی از آموخته های دوره راهنمای دانش آموزان در ابتدای کتاب آورده شود ش. تهران/

·   از راهنمایی سطحش پایین تر است بوشهر/

·    مطالب سوم مشکل تر است چون برهان علیت را آورده یزد/

·    به استثنای مرحله دوم کتاب یعنی عزم و مراقبه و محاسبه گیلان/

·    نسبت به راهنمایی سنگین تر است سمنان/

·   راهنمایی در سطح دانش است دبیرستان در سطح تعقل اصفهان/

·   شیوه های تدریس کلاً متفاوت است زنجان/

·   سوم بیشتر معاد است اینجا اصلاً نیامده خراسان شمالی/

·    باید مولفان دوره ها با هم هماهنگ باشند اردبیل/

·    با راهنمایی هماهنگ نیست اما با سطح فکری آنان تطابق دارد مرکزی/

·   سطح تعلیم مفاهیم و سیر منطقی محتوای کتاب سال اول بسیار مناسبتر است همدان.

·   سؤال 4

·   درس سوم خیر کردستان/

·    درس پنجم اندیشه تحقیق درسهای هشتم و دهم تناسب ندارد. مرکزی/

·   درس پنجم سخت است کرمانشاه هرمزگان و کرمان درس ششم خیر آ. غربی/

·    درس 13 تکراری است کرمان/

·    بعضی مطالب نظیر سوال درس دهم که بی نهایت طلبی انسان از کجا سرچشمه می گیرد تکالیف درس پنجم و ... سخت است. اردبیل/

·   برای دانش آموزان شهری خوب است. فارس/

·   اول تا سوم مطالب تکراری است پنجم سخت است. زنجان/

·   به احکام توجه شود و در بخش برای مطالعه. لرستان/

·    مباحث درس پنجم و صفات خدا از حد دانش  آموزان بالاتر است اصفهان در اکثر درس تناسب وجود دارد اما درسهای 17 و 18 بسیار ساده است و 5و2 بسیار سخت- درس 5 دومشکل دارد: 1- سنگینی محتوی. 2- سبک ارائه در قالب مناجات/

·    بعضی مطالب حالت رویایی دارد و برای همه قابل درک نیست قم/

·    پایین تر از حد دانش آموزان است و تکراری است. چهار محال/

·    بیشتر جنبه عاطفی دارد خیر. خراسان رضوی/ بستگی به مناطق دارد ش. تهران/

·   جزدرس پنجم که با متن ادبی سنگین آغاز می شود و سوالات آن پیچیده است./

·    درس پنجم خصوصاً ص 35 و 36 و نیز اکثر پیشنهادات از سطح فهم دانش آموز بالاتر است. سیستان و بلوچستان.

·   سؤال 5

·   کنجکاوی دانش آموزان بیشتر مربوط به امور جنسی، مرگ، شیطان، عدم اجابت دعا و ... است. خ. رضوی/

·   به کار دبیربستگی دارد. کردستان،بوشهر و لرستان/

·    چون از جنبه عملیاتی و عقلی غنی نیست، حس کنجکاوی را تحریک نمی کند، فقط بعضی مطالب اندیشه و تحقیق که در کتاب نیست موجب کنجکاوی می شود. یزد/

·    فقط در مورد مطالب جدید، هرمزگان دروس 16 و 17 و 18 خیر. گیلان/

·   در دروس مرحله آمادگی اندیشه بله در سایر دروس خیر، سمنان/ طرح سوال در اول هر درس این کار را انجام می دهد.اصفهان/

·   مناطق مختلف است زنجان/

·   اگر با داستان همراه باشد بهتر است. خ شمالی بستگی به کار معلم و استفاده از تمثیل و داستان و ... دارد. اردبیل/

·   دختران بیشتر از پسران کنجکاوند. درسهایی مثل صفات خدا، 8 و 9 و احکام درس 16 بیشتر است کرمان/

·   چون با متن زندگی ارتباط دارد بلی. آ. غربی/ مطالب طوری است که حس کنجکاوی را تحریک نمی کند کرمانشاه/

·    از درس دهم به بعد بله مرکزی/

·   سوالات اولیه دروس نوعی محرک می باشند. همدان/

·    باید معلم با سوالات آنان را تحریک کند. سیستان و بلوچستان.

·   سؤال 6

·   با همت معلم بلی، آ. شرقی- کهکیلویه- ایلام- کرمانشاه- فارس و بوشهر/

·   در کلاس بلی ولی موقتی است مرکزی/

·    هم به دبیر بستگی دارد و هم به دروس از درس نهم به بعد و نیز دروس 5 و 6 بیشتر تاثیر دارد. کرمان/

·   وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دانش آموز مهم است و نیز استفاده بیشتر از زندگی معصومین اردبیل/

·   بستگی به تحقیقات میدانی دارد تا بتواند نظر علمی داد ولی نقش معلم اصلی است. زنجان/

·   عواملی چون روحیات معلم، شرایط خانواده، محیط زندگی، رابطه با دوستان و رسانه ها موجب کاهش تاثیر می شود. اصفهان/

·   دروس نهم، دهم، پانزدهم تا هجدهم بیشتر - گیلان/

·   تا درس هفتم که راجع، صفات خداست خیر. هرمزگان/

·   بعضی دروس مانند دوست یابی و خوب زیستن بلی. قم/

·   بخش دوم و سوم بیشتر. چهارمحال/ چون دانش آموزان مومن هستند بلی ولی بخاطر پراکندگی و گستردگی اثر کم می شود. یزد/

·   تاثیر دارد کاربردی نیست به دلیل تعارض در خانه و ... ش تهران/

·    دروس 10 و 12 و 13 خ رضوی/

·    اگر دبیر دینی روان شناسی بداند تاثیر گذاری عاطفی و اخلاقی درس را افزایش می دهد اما کتاب به تنهایی خیر. همدان/ در مباحث دوست یابی بله ولی در مواردی مثل بیان صفات خدا خیر. سیستان و بلوچستان.

·   سؤال 7

·    مرتبط است ولی مطالب به روز نیست. دروس 17 و 18 بیشتر مرتبط است. ش تهران/

·   دوستیابی و احکام خ. رضوی/ مطالب با زندگی روزمره تعارض دارد. کهکیلویه/

·   تا درس دهم از جنبه نظری و از درس دهم به بعد از جنبه عملی به دانش آموز کمک می کند. یزد/

·    باید الگویی تر و مصداقی تر می شود.چهارمحال/

·    بخصوص در درس حضرت ابراهیم، تفکری در خویش، دوست یابی، احکام و الگوبودن پیامبر و معصومین. قم/

·    از درس دهم به بعدمرتبت است. هرمزگان /

·    به دبیر بستگی دارد. اصفهان/

·   بخصوص پیشنهادها. فارس/

·    با توجه به تهاجم فرهنگی از درس 15 به بعد باید کارشناسانه تر بحث شود. لرستان/

·   از درس 10 به بعد. کرمان/

·    خیر جز دو سه درس بخصوص مثل دعای وضو که خود دبیران هم در عمرشان کمتر خوانده اند. کرمانشاه/

·    بله بخصوص بخش اخلاق و احکام. مرکزی/

·   فقط 20% آ. شرقی/                          16 و 17 بیشتر   . همدان.

 

 

·   سؤال 8

·    کتاب و سایتهای معرفی شده در مناطق محروم قابل دسترسی نیست. خ رضوی/

·    کتابها و منابع معرفی شده با مطالب کتاب همخوانی ندارد. چهارمحال

·    در اکثر مدارس امکانات متناسب وجود ندارد. سمنان، هرمزگان، گیلان، لرستان، زنجان، ایلام، کرمان، غربی، مرکزی/

·    توضیح کامل در پنج قسمت آورده است . اصفهان/

·   عدم دسترسی به کتب مرجع، عدم آشنایی با هنرها، جمعیت زیاد، کمبود مراکز دینی و فرهنگی ونداشتن  لوح فشرده، همدان /

·   به علت کمبود وسایل کمک آموزشی و ضعف مالی مدارس و دانش آموزان فعالیتها قابل اجرا نیست. سیستان و بلوچستان.

 

 

 

 

·   سؤال 9

·    در بعضی درسها وقت بیشتری می طلبد. آ. شرقی/

·    بعضی همکاران معتقدند کافی است بعضی اضافی می دانند. مرکزی و کرمان/

·    اگر تمارین و تکالیف برعهده دانش آموز گذاشته شود همه وقت کلاس مفید می شود ولی اگر معلم غیرتخصصی باشد خیر. اردبیل/

·    به علت نبودن امکانات، وقت زیاد است. زنجان/

·   در سطح پایین برنامه کامل است. لرستان/

·    با روشهای سنتی وقت زیاد است ولی برای روشهای فعال کافی است. اصفهان /

·    سه ساعت کافی است. فارس، هرمزگان/

·    در مواردی که امکانات کمک آموزشی دارند کافی است ولی در مدارس غیر برخوردار خیر زیاد است. سمنان/

·   با توجه به حجم به حجم کتابهای دوم و سوم وقت سال اول زیادی است. قم/

·   اگر به طور کامل بررسی کنیم وقت کم است. یزد/

·   زیاد نیست. چهارمحال/

·   اگر پاسخگویی سوالات بچه ها باشد وقت کم است. بوشهر/

·   وقت برای کنفراس و ... نیز هست. کردستان- ش تهران/

·    زیاد است ولی کارهای اضافی می توان انجام داد. خ رضوی.

 

 

 

·   سؤال 10

·    بسیاری از همکاران و دانش آموزان توجهی به آنها ندارند خ رضوی/

·   تا حدودی بله ولی دروسی مانند 2 و 3 و 4 خیر. ش تهران/

·   جز بعضی مانند ص 1 و 67 و 97. کهکیلویه/

·    باید برای دبیران توضیح تصاویر آورده شود. قم/

·    غیر از دروس 10 و 12 و 16¥ جوانی در حال اذان گیلان/

·   در جذابیت کتاب مفید است اما در تعمیق یادگیری خیر. بعضی برای معلم نیز مفهوم نیست. سمنان و گلستان/

·    بعضی فاقد پیام است مانند ص 56 اصفهان دبیران اکثراً توضیحی نمی دهند. زنجان/

·    اکثر دانش آموزان بدون توجه عبور می کند چون از هنر گرافیک و نقاشی بی اطلاعند. اردبیل/

·   بستگی به فعالیت دبیر دارد. کرمان/

·   بعضی مناسبتی ندارد مثل ص 57. کرمانشاه/

·   اکثراً بی توجهند ولی بعضی عکسها گویا جذابند. مرکزی/

·   بیشتر جنبه تزئینی دارند و بی روح هستند. همدان/

·    صفحات 14و15و32و75و77 از تصاویر گل و پروانه استفاده شده که با محتوا هماهنگ نیست و جذابیت ندارد. سیستان و بلوچستان.

·         سؤال 11

·    بعضی نامفهوم هستند باید توضیح داده شود قم، مرکزی، کرمان، ش تهران، کرمانشاه، آ.غربی، یزد./

·    اگر از دانش آموز سوال شود خلاقیت پیدا می کند. زنجان/

·   از تصاویر چیزی نمی فهمند. لرستان/

·    گاه از ذهن دانش آموزان مطالبی تراوش کند که به ذهن معلم نیز نمی رسد. اصفهان/

·    سه دسته اند: 1- ساده و گویا مانند ص 67 و ص 112. 2- با توضیح معلم قابل درکند مثل ص50 و ص78 3- بعضی حتی برای معلم مفهوم نیست. سمنان/

·   به استثنای 22و75و83و138. گیلان/

·   با نظر خواهی از دانش آموزان بلی چهارمحال/

·   برخی واضح است و برخی آنان را به اندیشه وامی دارد. کرمانشاه/

·    بعضی مانند ص 97و16و32و117 گنگ است بعضی مناسب و بعضی نیاز به بازنگری دارد. خ رضوی. درس 13 تصویر با مطالب هماهنگ نیست. از نظر روانشناسان استفاده شود، برای معلم توضیح داده شود. همدان/

·    به جز صفحات 1و14و28و32و67و77و97 و102و 109و129و134 بقیه متناسب سطح دانش آموزان نسبت سیستان و بلوچستان/

·   سؤال 12

·    بیشتر از کوه و پرنده استفاده شده است، بعضی جاها متن درس گم شده است. تصویر ص 97 با درس هماهنگ نیست. از طرح و کادر کمتر استفاده شود. خ رضوی.

·    در بعضی از جمله دروس 2و3و4 و ص 117 خیر. ش تهران/

·    در بعضی موارد بله. قم/

·    بعضی مناسب نیست مانند ص 109. ترکیب رنگی جالب نیست. گاهی بسیار کم رنگ و گاهی بدون وضوح. مونتاژ عکسها و طرحها کم محتوا است. خراسان جنوبی/

·   بهتر است از تصاویر زیبای طبیعت استفاده شود. لرستان. در بعضی موارد مانند ص 120و75و42و22و16و8 مناسب نیست. زنجان/ حتی اگر هماهنگ هم باشند باز قابل درک نیست. اردبیل/

·   . تصویر کوه در انتهای راه در درس قدم در راه بن بست را تداعی می کند. دروس 12و11و17 واضح نیست. همدان.

·   سؤال 13

·    اگر برای انجام فعالیتهای گوناگون کتاب و اندیشه و تحقیق فضایی در خود کتاب در نظر گرفته شود بهتر است. سمنان/

·    بخصوص گامهای هفت گانه قم/

·   از حاشیه ها بهتر استفاده می شود. بوشهر/

·   درس "ر پناه ایمان" به تصویر نیاز دارد.برخی تصاویر تکراری و ملال آور است. ترجمه ها به آخر کتاب منتقل شود. خراسان رضوی/

·    خطوط و تصاویر اسلامی هم باید باشد. کتاب مانع دفتر نباید بشود. همدان/

·   بجای بعضی مطالب غیر ضروری و تصاویر مبهم، قصه و نکته ها و داستانهای کوتاه بهتر بود. سیستان و بلوچستان.

 

·         سؤال 14

·   از نظر علمی آری از نظر هنری ، عاطفی و ... خیر. آ. شرقی/

·   نیاز به آموزش معلمان است. خ رضوی/

·   مهارتهای معلمی مهمتر از توانایی علمی است. ش. تهران/

·    معلمان گرایشهای مختلف دارند. کهکیلویه/

·   علاقه مندی و تخصص لازم است. نباید از معلمان غیر حرفه ای استفاده شود بوشهر/

·    از سطح معلمان کمتر است. بهتر است مانند کتابهای سال دوم و سوم منابع در پایان کتاب بیاید. چهارمحال/

·   اکثر معلمان توانی علمی و حرفه ای لازم را ندارند. گیلان،زنجان/

·    با شراط گذراندن دوره های توجیهی.هرمزگان،همدان،فارس،سمنان/

·    مشکل اصلی دبیران غیر مرتبط هستند.اصفهان و کرمان/

·    باید با روش تدریس آشنا باشند. اردبیل/

·   با مراجعه به کتاب راهنمای معلم بلی آ. غربی/

·    بعضی ساده و بعضی گنگ و نامفهوم است. مرکزی و سیستان و بلوچستان.

 

 

·   سؤال 15

·    گاه تعداد دانش آموزان امکان استفاده از شیوه های مذکور را نمی دهد. کرمان/

·   راهنمای معلم خیلی ایده آل و ذهنی است. زنجان/

·    شیوه مشارکتی به این دلایل ممکن نیست:1- عدم آگاهی معلمان با شیوه های فعال. 2- تراکم کلاسها. 3- وقت گیری روشها.اصفهان/

·   بیشتر جنبه کلیشه ای دارد. یزد/

·   بعضی دروس مانند درس پنجم تناسب کمتری دارد. کهکیلویه/

·   به شرط در دسترس بودن کتب و وسایل کمک آموزشی. همدان./

·   سؤال 16

·    چون هم فشرده است و هم بعضی مدرسان توانایی لازم را ندارند، موفق نبوده است. سیستان و بلوچستان/

·    هم اساتید مشکل دارند هم روشها. آ.شرقی/

·   اکثراً دوره ندیده اند. خ.رضوی،ش. تهران و چهارمحال/

·   کافی نبوده است. کردستان/

·   باید مولفین و اساتید مجرب تدریس کنند. کهکیلویه- قم- بوشهر- یزد- ایلام- هرمزگان و خراسان به شرط استاد خوب، شرکت همه دبیران و کیفیت بالا بله، آ.غرب، گلستان، گیلان و اصفهان/

·   باید منابع نوین کتاب معرفی شوند. لرستان/

·    اساتید فقط مطالب راهنمای ملعم را می گویند و مفید نیست. زنجان/

·    باید بحث شود. اردبیل/

·    فقط کلاسهای مولفین خوب بود. کرمانشاه/

·    در حد آشنایی با محتوا و اهداف. مرکزی/

·    ضمن خدمتها بسیار ضعیف عمل می کنند. به علت عدم تجدید دوره امکان تبادل نظر میان دبیران نمی باشد. همدان/

·   سؤال 17

·    تنها کتاب دارای این ویژگی همین کتاب است چون حجم مطالب کم و معلم با برنامه ریزی می تواند عمل کند. سیستان و بلوچستان/

·    مشکل اصلی تعداد دانش آموزان است. آ. غربی- یزد- ش. تهران/

·   علاوه بر تعداد زیاد دانش آموزان، حجم برنامه های خواسته شده زیاد است و عملاً قابل ارائه نیست. کرمان و اردبیل

·    این شیوه خصوصاً در مورد ارزشیابی ورودی و مستمر مانند طرح سوال از متن و اندیشه و تحقیق دارای اشکال است. زنجان/

·   با کلاسهای بالای 40 نفر معلم عملاً است. لرستان/

·   هر چند سخت و وقت گیر است ولی قابل اجرا است. اصفهان/

·    چون هم معلمان توجیه نیستند و هم خانواده ها پذیرا نمی باشند باید ارزشیابی بهتری صورت گیرد. گلستان/

·   چون ریز شده اولاً گزارش به فراگیران و والدین مشکل است. ثانیاً معلمان نیز برایشان دشوار است و بعضی از فرم استفاده نمی کنند. سمنان/

·    در کلاسهای کم جمعیت بلی. هرمزگان و گیلان/

·    با توجه به 4 ساعت تدرسی بلی. ایلام/

·    جامع است ولی نمونه برگه باید در ابتدای کتاب بیاید و جمعیت کلاس هم کم باشد. چهار محال/

·    با همت معلم آری. بوشهر/

·    خیلی وقت گیر است. کهلکیلویه/

·    مشکل 2 نمره دفتر است که با توجه به عدم رغبت بخصوص پسران و نیز دشواری برسی آنها توسط دبیر خیلی مشکل است. خ. رضوی.

·   سؤال18

·    اکثر استانها جمعیت زیاد کلاس را مانع اصلی می دانند/

·    همیاری و کار گروهی بله. کهکیلویه/

·    با سه شرط اطلاع دبیران تعداد مناسب دانش آموزان و امکانات کمک آموزشی بله. اصفهان و اردبیل/

·    معلم موفق از روشهای تلفیقی استفاده می کند. لرستان/

·    موعظه، طرح الگو، سیره، تحقیق و مکالمه، تذکر و تشویق و ... قابل اجراست.مرکزی/

·   .سؤال 19

·    اکثر استانها متوجه عدم بخش "برای مطالعه" در سال اول بوده اند ولی 8 استان توجه نداشته اند.

·   سؤال 20

·    حجم کتاب افزایش نیابد ولی محتوای بعضی دروس بیشتر باز شود. سیستان و بلوچستان/

·    احکام تقلید، نماز، روزه، داستانهای قرآنی، درسهای اخلاقی بزرگان دینی- مرکزی/

·   حجم کتاب زیاد نشود. مطالب منطقی و درست ارائه شود. مباحثی مانند جایگاه خانواده، باعث روانشناسی و کلمات قصار معصومین. کرمانشاه/

·    احکام، تقلید و داستانهای پیامبران.آ. غربی/

·   احکام نماز در روزه، وضو، احکام پسران و دختران، تقلید، اخلاق. کرمان/

·    دروس 5 و 7 بازتر مطرح شود مثالهایی از زندگی بزرگان بیاورید. اردبیل/

·   گناهان کبیره، تقلید، اخلاق. زنجان/

·   افزودن بخش "برای مطالعه". لرستان/

·   احکام طهارت، بحث وظیفه شناس، دو درس آخر هم ادغام شود. گیلان/

·   احکام به صورت زنجیره ای از اول تا سوم. اصفهان/

·    احکام و اخلاق. گلستان/

·   احکام و پرکردن محتوای بعضی از دروس. سمنان/

·    عنوان تفکیک هدفها در پایان درس2. سمنان/

·   موضوعات اخلاقی و داستانهای واقعی. ایلام/

·   تقلید، احکام، انذار و بشیر. قم/

·    بعضی دروس حذف و احکام و اخلاق و قصه اضافه شود. یزد/

·    با توجه به 4 ساعت این مطالب اضافه شود:1- بحرانها 2- عواطف خانوادگی3- مطالب علمی دانشمندان و روانشناسان 4- مطالب سیاسی بخصوص دو درس 13 5- تقلید 6- زندگی پیشوایان اخلاقی چهارمحال/

·    داستانهای قرآنی، مسائل اجتماعی روز، بحث حجاب،پاسخگویی به شبهات، اخلاق. نیز درس دینی همانند ریاضی باید از سال اول به صورت سلسله وار ارائه شود. بوشهر/

·   طهارت، نماز، فصایل و رذایل، کهکیلویه/

·    احکام پنج گانه، زندگی بزرگان ش. تهران/

·   تجوید، تقلید، اخلاق، دوستان، احکام نماز و دختران و پسران. خ رضوی/علم و ایمان، روابط خیر و پسر، زندگی بزرگان. آ. شرقی/

·    احکام- رذایل فضایل، داستانهای توحیدی. همدان.

·   سؤال 21

·    بعضی دروس آیه ندارد بعضی اندیشه و تحقیق. خ رضوی/

·   همه دروس آیه ندارد. ش تهران/

·    علیرغم تفاوت محتوی بله. بوشهر در نه درس اول بلی. گیلان/

·   هر دس سازماندهی خاص خاص خودش را دارد. سمنان/

·   سوال مبهم است. اصفهان و شیراز/

·   درس پنجم حالت احساسی دارد. درس 15 گنگ و نامفهوم است. از سیره پیامبر و ائمه بیشتر باید نقل شود. همدان.

·   سؤال 22

·    بعضی موارد مثل ص 31و81 مشکل است. آ. شرقی/

·    درس 5 بسیار سنگین است.و ص 52و53و102و103و27.خ رضوی/

·   درس 5و10 سخت است.ش تهران/

·   دانش آموز نمی داند کتاب را چگونه بخواند. بیش از حد به جزئیات و موضوعات کم اهمیت پرداخته است. یزد/

·    درس 5 سخت است. گیلان، گلستان، زنجان/

·   درس «شوق دیدار» سخت است. هرمزگان/

·    درس 2 و 5 فراتر از فهم دانش آموز است سمنان، کرمانشاه/

·    5 و 7 مشکل است. اصفهان/

·   درس پنجم جملاتی مانند قوانین عالم به اراده قانون شده اند و علتها از تو فرمان سببیت گرفته اند خیلی سخت است . اردبیل/

·    درس 5 را حفظ می کنند نمی فهمند. درس 6و7 هم باید ساده تر شود. کرمانشاه/

·    دعای امام سجاد و دعای وضو سخت است. درک پیام درس "چگونه تورا بخوانم" سخت است. کرمانشاه/

·   درس سوم عنوان منشأ تفاوت در اهداف ... دروس پنجم نگارشش سنگین است. الفاظ بی روح و خشک. همدان.

·   سؤال 23

·    در بعضی درسها هدف ضمن مطالب مبهم گم می شود. مرکزی/

·   در درس سوم مطالب تکراری وجود دارد. پیشنهاد نیز اضافی است. آ. غربی/

·   جز مقدمه درس پنجم. هرمزگان/

·   جز دروس 6و7 قم/

·    شیوه دسته بندی و تبیین مفاهیم مربوط به مطالب و شیوه نتیجه گیری برای دانش آموزان نامفهوم است. یزد/

·   دانش آموز متوجه ظاهر است تا باطن در حیطه دانش است ونه فهم. همدان.

·   سؤال 24

·   اگر دبیر از شیوه فعال استفاده کند و تکالیف و ارزشیابی را انجام دهد. سیستان و بلوچستان/

·   گام به گام نمی گذارد. آ. شرقی، کردستان، بوشهر، زنجان /

·   به مهارت دبیر بستگی دارد. ش.تهران ، زنجان، کهکیلویه، یزد، ایلام، فارس و کرمان/

·    بخش اندیشه و تحقیق و پیشنهادات می تواند. چهار محال و اصفهان/

·    فقط داخل کلاس. گیلان، سمنان و خ شمالی/

·    بستگی به درس، معلم  و شرایط فیزیکی کلاس دارد. گلستان/

·   درسها این قابلیت را ندارند و فعالیتها اغلب اختیاری هستند.لرستان /

·   سؤال 25

·    بعضی فعالیتها به کتب مرجع نیاز دارد که در دسترس نیست. سیستان و بلوچستان/

·    به صورت گروهی می شود. مرکزی/

·   ترجمه و برداشت از آیات و احادیث خیلی خوب است. کرمان/

·   درس 8 ص 56 قسمت ب را انجام می دهند. کرمان/

·   ترجمه، استدلال، تفکر، تناسب. اصفهان/

·    جز بعضی دروس مانند پیشنهاد 57 شماره 1 و تطبیق ص 74. یزد/

·    قیاس درس 5 مشکل است. چهار محال، ش تهران/

·    ابهاماتی دارد مثلاً سوال آیا گستردگی استعدادهای ما مفید است یا خیر، با توجه به اینکه در درس هیچ اشاره ای نشده باعث سردرگمی است. همدان.

 

·         سؤال 26

·    زیاده روی در بعضی جاها از توجه می کاهد. خ رضوی/

·    با توجه به روانشناسی رنگها و نیز توجه به خصوصیات دانش آموزان این مقطع می توان تصاویر بهتری ارائه داد. ش تهران، اصفهان/

·   بعضی تصاویر تناسب ندارد مانند ص 77 و تصویر گل برای اراده انسان. بوشهر/

·    از تصاویر روشن تر و زنده تر استفاده شود . همدان./

·   ازرنگهاي آرامش بخش بايد استفاده شود. كرمان/

·   كيفيت كاغذ بايدبهتر شود مثلاً كلاسه سبك براي تصاوير دبيران بايد كلاس ببينند تا هماهنگ شوند. همدان /

·   سؤال 27

·   اگر گروهی کار کنند بلی. مرکزی/

·   درصد کمی. کرمانشاه /

·   گام به گام مانع فکر است. آ. غربی، خ.رضوی، اردبیل/

·    در مورد ترجمه آیات و بسیار زیاد. دبیر و تعداد دانش آموز مهم است. کرمان/

·   به معلم بستگی دارد. زنجان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال/

·    چون مشارکتی کار می شود بلی. اصفهان، گلستان، /

·   تا درس 12 آری. گیلان/

·   بعضی از موارد مانند انتخاب عنوان، اندیشه و تحقیق و تفکر با شرط ارزش نهادن معلم. کردستان، ش. تهران/

·    موعظه و پند بهتر بود. کهکیلویه/

·   بستگی به دبیر، تعداد دانش آموز و نوع کلاس دارد. همدان.

·   سؤال 28

·   برای دبیران مشخص شود از کدام ترجمه استفاده کنند. کتابی مجزا به نام درس قرآن در نظر گرفته شود. مرکزی/ بهتر است کتاب قرآن مستقل باشدو از معانی، سوالات مفهومی طرح شود. آ. غربی/

·   مواردی که به پیام آیات پرداخته جذابتر است. کرمان و زنجان /

·   در برخی دروس مانند 2و12، بحث مراقبت، 13و16و17و18 نیاز به درج آیات مرتبط دارد. اندیشه ص 61و62 نیاز به ترجمه آیات دارد. سمنان /

·   در درس اول نه ، اگر مردم کوه پرست بودند استدلال فوق جواب نمی داد اگر ناپدید شدن ظاهر مد نظر باشد که همیشه ناپدید است. هرمزگان/

·   در سه در آخر هیچ آیه ای نیامده. گیلان/

·   توضیحات کتاب کافی نیست. یزد، بوشهر/ آیات باید افزایش یابد تا قرآن مهجور نشود. چهار محال./

 

 

·   سؤال 29

·   در درس 5 از دعاهای قرآنی می توان استفاده کرد. بوشهر، خ رضوی/

·   درس عزم خوب زیستن در بحث تکمیل عهد آیاتی درباره احسان به والدین لازم است. ش تهران/

·    دروس 16و17و18 آیه لازم دارد. اردبیل، سمنان، بوشهر، یزد، ش تهران/

·   درکتاب رعایت نشده بعضی دروس آیه کم بعضی زیاد. اصفهان، کهکیلویه، سیستان و بلوچستان/

·   جهت پربار کردن از کتاب المعجم المفهرس و آیات التوحید آقای محمدی استفاده می شود. قواعد تجویدی ذکر شود. چهارمحال/

·    حجم آیات دروس 6و10و13و 14و15زیاد بعضی کم و بعضی ندارد. یزد/

·    در درس نهم آیاتی از مراحل خلقت انسان از سوره مومنون بیاید. گیلان/

·   آیاتی در رابطه با اوامر و نواهی الهی از سوره حجرات. هرمزگان/

·   درس شانزدهم آیه پیرامون نماز و وضو و تیمم سمنان/

·    در درس تو را چگونه بخوانم آیات مناسب با توحید آورده شود. لرستان/

·    در درس دوم آیاتی که انسان را به فکر وا می دارد مانند 18و19 حشر و 9 زمر بیاید. زنجان/

 

·   برای درس 17 آیه المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض و آیه الله ولی الذین ... برای درس 16 آیه من کان یرجوا ... برای درس 4 آیه رجال لاتلهتهم.... کرمان/

·    درس پنجم آیاتی که خداوند خود را وصف نموده لازم است.آ.غربی/

·    آیات باید کوتاه و پیام آور باشد. کرمانشاه.

·   سؤال 30

·    موارد جزئی بوشهر، خراسان رضوی، کهکیلویه/

·   ساده تر هم می شد. گیلان/

·    بعضی نیاز به ترجمه روانتر دارد از جمله ص 12، خط اول ص 18 خط 58 ص 19، آیه 33 ص 45، خط دوم ص 71، آیه 6 انعام ص 91، آیه 29 ص 115، آیه 119 سوره انعام ص 115 و ترجمه آیات ص 42 سمنان/

·   سوال مبهم است منظور معانی آیات است یا معانی و محتوای دروس. اصفهان./

·   سؤال 31

·    سوالات دانش آموزان متنوع است و در کتاب نمی شود به آنها پرداخت. سیستان وبلوچستان/

·   در کتاب توجهی نشده است دبیر باید به آن بپردازد. مرکزی/

·    سوالات دانش آموزان در هیچ کتابی پاسخ داده نشده است. کرمانشاه/

·   به خصوص در احکام خیر. کهلکیلویه، آ.غربی، اردبیل، کرمان/

·    با توجه به راسانه ها دانش آوز سوالاتی می کند که دبیر نمی تواند پاسخگو باشد. کرمان، اصفهان/

·    مسائل روز در باب فواید دین و کلام جدید لازم است. خ شمالی/

·    در بخش اخلاق و احکام خیر. زنجان، خ رضوی/

·   در زمان تهاجم فرهنگی باید راه حلهای مناسب در بخش اندیشه و تحقیق و برای مطالعه و نیز معرفی کتاب، لرستان در مرحله اندیشه و قلب که جنبه شناختی دارد پاسخ گو هست اما مباحث مرحله آهنگ سفر و قدم در راه خیر. سمنان/

·   از مباحث ایمان و عمل به بعد بلی قبلش خیر. هرمزگان/

·   سوالات دانش آوز بیشتر پیرامون بهشت و جهنم، احکام نماز، طهارت، روح و جن است که در کتاب نیست. گیلان/

·    بخش احکام کم رنگ است. چهارمحال/

·   کاربردی نیست. ش.تهران، یزد/

·   دانش آموز تفاوت شیعه و سنی را درست نمی فهمد. بوشهر./

·   سؤال 32

·   با سه شرط: 1- دبیر مجرب باشد. 2- مطالب پیش نیاز در دوره های قبل متناسب باشد. 3- موضوعات جدید و به روز مطرح شود. بوشهر./

·    در صورت تغییر در محتوا، نحوه ارائه مطالب و تنظیم ترتیب دروس. سیستان و بلوچستان/

·   نتوانسته روح ایمان، معرفت و تقوی را تقویت کند. ش. تهران. سطح مطالب پایین است. چهارمحال/

·   در مرحله اول بلی اما در مراحل دوم و سوم خیر. سمنان/

·   اهداف با توجه به متغیرهای زمان و مکان و شرایط تغییر می کند. اصفهان/

·   بعضی دروس مانند تفکری در خویش، در پناه ایمان، قدم در وادی امن بلی. خ. شمالی/

·   اهداف برنامه درسی بلی ولی اهداف دین و زندگی خیر. کرمانشاه.

·   سؤال 33

·    به شرطی که از مباحث خارج از موضوع اجتناب کنیم.سیستان و بلوچستان/

·    به شرط امکانات و دانش آموز کم. بوشهر، خ رضوی، هرمزگان، لرستان، چهارمحال/

·    به سلیقه معلم و سطح فرهنگی دانش آموزان بستگی دارد. یزد/

·    نمایشنامه بلی. بحث غسل جنابت در اندیشه، تحقیق ص 123 تأمل برانگیز است چون مربوط به سال سوم است. کرمان/

·    اگر تعداد دانش آموزان کم باشد بلی. مرکزی./

·   سؤال 34

·    دانش آموز می فهمد دستورات دینی از متن قرآن استخراج شده است. سیستان و بلوچستان/

·    درک پیام آیات بهتر شده است. کرمانشاه، زنجان/

·    از نظر هماهنگی و مفاهیم خوب است اما عملاً در بیشتر اوقات قرائت قرآن کنار گذاشته می شود. کرمان، ش تهران/

·   قبلاً که قرآن جدا بود غیر متخصصها می آمدند و فقط قرآن قرائت می کرند اما اکنون فقط معلمین دینی می توانندتدريس كنند. لرستان/

·    آیات کاربردی شده ولی قرائت به حاشیه رفته است. اصفهان- گیلان- هرمزگان- سمنان- گلستان- خ.رضوی- بوشهر/

·    مهم برخورد معلم است. قم/

·    در جایی که خود دانش آموز ترجمه می کند خیلی موثر است. یزد/

·    دانش آموز فقط به ظاهر توجه نمی کند و به مفهوم آیات نیز می اندیشد آ.شرقی.

·   سؤال 35

·    از زندگی ائمه نمونه بیاورید. شبهات دینی مطرح شود. اهمیت قرائت فراموش نشود. مطالب از دوره ابتدایی سلسله دار مطرح شود. بوشهر/

·    تفسیر و شأن نزول، آزمایشگاه احکام، نوار، اشعار عارفانه، برگزاری آزمون هماهنگ، تهیه نرم افزار، پیامدهای روابط دختر و پسر. خ.رضوی/

·    فعالیتها کاربردی تر شود. ش. تهران/

·   مسائل فقهی، احکام، اطلاعات درباره مذاهب و فرق، دیدگاه شیعه و سنی کهکیلویه/

·    درسهای 3 تا 7 هر کدام به دو درس تبدیل شوند. چهارمحال/

·   اهداف کلی و جزئی به صورت نمودار ارائه شود. قصه و روایت شاهد تاریخی به تناسب دروس، احکام و اخلاق، یزد/

·   ایجاد کارگاه کلاسی، پخش فیلم، نمایش قم/

·   حجم فعالیتها کم شود و محتوی بیشترشود. ایلام/

·   چند صفحه قرآن پایان هر درس و نمره تشویقی برای حفظ آنهادر نظر گرفته شود. گیلان و اردبیل/

·    درج پیش آموخته های دوره راهنمایی به صورت اجمالی ، نرم افزار و ارسال به موقع، درج مستندات، آیات و احادیث بعد از هر فعالیت، درج واژه نامه در پایان هر درس یا پایان کتاب سمنان/

·    تمثیل، خاطره، داستاناضافه شود. گلستان/

·   دوره های مختلف ضمن خدمت بصورت مستمر جهت به روز کردن معلمان، طراحی کتاب توسط دبیران مجرب، آموزش احکام به صورت زنجیره ای اصفهان/

·   اضافه شدن بخش برای مطالعه، افزایش روایات و احادیث . درس پنجم و ششم معلوم نیست چه باید بیاموزد . احکام و آشنایی با رساله عملیه. لرستان/

·   اندازه فونت و فاصله سطرها بیشتر شود . بخش برای مطالعه اضافه شود. از داستان بیشتر استفاده شود. دروس 17 و 18 به اول کتاب منتقل شود. راه رسیدن به یقین و مراحل آن نیز به درس اول اضافه شود. بارم بندی دروس 1 و 2 زیاد و حجم آن کم است. کرمان/

·   معارف توحید، نبوت و معاد و امامت به صورت پیوسته و مستدل بحث شود. کرمانشاه/

·   در سه بخش اعتقادات، احکام و اخلاق تنظیم شود. نهج البلاغه جزو درسهای اصلی شود. رجوع به تفاسیر و کتب حدیثی و سایر منابع بخصوص کتابهای استاد مطهری، مرکزی/

·   12 نمره كتبي 8 نمره قرائت قرآن، تمهید مقدمات امکان حضور دانش آموزان در اماکن مذهبی و تاریخی. توجه به مسائل احکام و نماز. سیستان و بلوچستان.

[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۸۷ ] [ 20:14 ] [ حاجی ]
درباره وبلاگ


شعری که آیت الله بهجت(ره) زیر لب زمزمه می کردند:
ین همه لاف زن و مدعی اهل ظهور
پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سالها منتظرسیصدواندی مرداست
آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید
گمانم که بنا نیست کنارش باشی

به نام خدا


ایمیل گروه-


دوباره صبح ظهر نه غروب شد نیامدی

--------------

ما ساکن عصر جمعه هاییم

تو منتظری که ما بیاییم

غربت چه حکایت عجیبی است

آقا تو کجا و ما کجاییم


موضوعات وب
امکانات وب